AAA - ČLEN

 

 

ANTIKVITY ART AUKCE

Vstup Společnost AAA Aukce Kde Akce Upozornění Kontakt

 

Účast na aukcích pořádaných společností AAA s.r.o, Brno

SÁLOVÁ AUKCE

ELEKTRONICKÁ AUKCE

 

SÁLOVÁ AUKCE

Dražební řád je vystaven v místě konání aukce a je rovněž k dispozici při odebrání aukčního čísla.

 

K dosaženým cenám se připočítává 20% aukční provize (v této platbě je zahrnuta DPH i případný autorský poplatek).

Aukční katalog opravňuje k volnému vstupu na aukci. Účast není omezena (s výjimkou případů uvedených v aukčním řádu), přednost vstupu a místo v hlavním sále však mají zajištěno držitelé aukčních čísel.

Vzhledem k dostatečné době možnosti osobní prohlídky dražených předmětů nelze po příklepu akceptovat reklamace.

Ačkoliv byly předměty znalecky prohlédnuty, nelze údaje v katalogu považovat za právní ručení. Má se obecně za to, že se účastník aukce osobně v průběhu předaukční výstavy seznámil se stavem předmětu.

Svojí účastí v aukci souhlasí účastník aukce bez výhrad s podmínkami aukce.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pořadí vyvolávaných předmětů, jejich vyjmutí z aukce nebo na opravu vyvolávací ceny před zahájením aukce. Vyhrazeno je rovněž vyhlášení technických přestávek v průběhu aukce.

Aukci řídí licitátor, jehož rozhodnutí je konečné. Příklepem licitátora je uzavřena kupní smlouva.

Bez viditelného zvednutí aukčního čísla nelze nabídku účastníka aukce akceptovat. Přednost mají účastníci přítomní v sále před písemnými limity.

Předměty s vyvolávací cenou nad 1.000.000 Kč budou v souladu se zákonem č. 26/2000 sb. draženy v samostatné aukci.

Zákon č. 26/2000 sb.nám rovněž ukládá za povinnost identifikovat aktivní účastníky aukce. Prosíme Vás proto, pokud máte zájem aktivně se zúčastnit aukce, o vyplnění formuláře, který získáte v místě konání aukce. V případě Vašeho zájmu Vám pro další aukce vystavíme klientskou kartu

 

 

     

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro Sálovou aukci

I. Preambule

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.)

 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

 

2.  Dražitelem může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba po zaregistrování se u společnosti AAA, s.r.o. a zadání limitu u společnosti AAA, s.r.o., respektive fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se zaregistruje na platformě LiveBid.cz a bude schválena k účasti v aukci. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost dražitelů před přijetím limitu či před schválením k účasti v aukci. 

 

3. Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláškou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohlédnout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vydá katalog věcí určených pro aukci, který bude k dispozici na www.aukcnidum.cz a rovněž na www.livebid.cz.

 

4.  Zpravidla po dobu 2 pracovních dnů před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařazených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat jakékoliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově zachycovat věci vystavované či vydražované. 

 

5.  Podle § 31 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se při nákupu zboží klientem provádí jeho identifikace u obchodu nad 1000 EUR a rovněž kontrola u obchodu od 15 000 EUR a výše.

 

III. Průběh aukce

1.   Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání.

 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité aukční ceny takto:

50 Kč činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 Kč

100 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 1 000 Kč a méně než 5 000 Kč

200 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 5 000 Kč a méně než 10 000 Kč 

500 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 10 000 Kč a méně než 20 000 Kč

1 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 20 000 Kč a méně než 30 000 Kč

2 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 30 000 Kč a méně než 80 000 Kč

5 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 80 000 Kč a méně než 200 000 Kč

10 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 200 000 Kč a méně než 800 000 Kč

50 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 800 000 Kč a méně než 2 000 000 Kč

100 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 2 000 000 Kč 

 

Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozu vyvolávána.

 

3.  Kdo má přiklepnutý příhoz je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povinnost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele.

 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci

1.  Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu do 10 kalendářních dnů ode dne konání aukce v hotovosti v pokladně provozovny AAA, s.r.o. v Brně, Ostravě nebo Praze v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet v bance. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zaplacení vydražené ceny po vydražiteli pokud nebude úhrada provedena ve stanovené lhůtě. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny.

 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 20% této ceny jako aukční provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. 

 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned v místě konání předaukční prohlídky po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned u společnosti Livebid.cz. K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je konečné.

 

V. Závěrečné ustanovení

1.  Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný popis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před dražbou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměstnanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o..

 

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.

 

V Brně dne 4. 7. 2022

 

Ing. Petra Youngová

jednatelka společnosti AAA, s.r.o.

 

TOP

 

 

    

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro Elektronickou aukci

 

I. Preambule

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.)

 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba po zaregistrování se u společnosti AAA, s.r.o. a zadání limitu u společnosti AAA, s.r.o., respektive fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se zaregistruje na platformě LiveBid.cz a bude schválena k účasti v aukci. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost dražitelů před přijetím limitu či před schválením k účasti v aukci. 

3. Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláškou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohlédnout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vydá katalog věcí určených pro aukci, který bude k dispozici na www.aukcnidum.cz a rovněž na www.livebid.cz.

 4.  Zpravidla po dobu 2 pracovních dnů před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařazených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat jakékoliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově zachycovat věci vystavované či vydražované. 

5.  Podle § 31 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se při nákupu zboží klientem provádí jeho identifikace u obchodu nad 1000 EUR a rovněž kontrola u obchodu od 15 000 EUR a výše.

 

III. Průběh aukce

1.   Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání.

 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité aukční ceny takto:

50 Kč činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 Kč

100 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 1 000 Kč a méně než 5 000 Kč

200 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 5 000 Kč a méně než 10 000 Kč 

500 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 10 000 Kč a méně než 20 000 Kč

1 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 20 000 Kč a méně než 30 000 Kč

2 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 30 000 Kč a méně než 80 000 Kč

5 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 80 000 Kč a méně než 200 000 Kč

10 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 200 000 Kč a méně než 800 000 Kč

50 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 800 000 Kč a méně než 2 000 000 Kč

100 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena více než 2 000 000 Kč 

 

Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozu vyvolávána.

 3.  Kdo má přiklepnutý příhoz je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povinnost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele.

 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci

1.  Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu do 10 kalendářních dnů ode dne konání aukce v hotovosti v pokladně provozovny AAA, s.r.o. v Brně, Ostravě nebo Praze v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet v bance. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zaplacení vydražené ceny po vydražiteli pokud nebude úhrada provedena ve stanovené lhůtě. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny.

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 20% této ceny jako aukční provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned v místě konání předaukční prohlídky po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned u společnosti Livebid.cz. K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je konečné.

 

V. Závěrečné ustanovení

1.  Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný popis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před dražbou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměstnanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o..

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.

 

V Brně dne 4. 7. 2022

 

Ing. Petra Youngová

jednatelka společnosti AAA, s.r.o.

 

 

TOP